Archiwizacja tradycyjna

     KATAKTA porządkuje nieopracowaną dotychczas dokumentację Klienta, zarówno kategorii B jak i materiały archiwalne kategorii A. Zakres wykonywanych czynności obejmuje:

  • Selekcja akt – kwalifikowanie dokumentów do odpowiednich kategorii archiwalnych, w tym oddzielenie akt przeterminowanych od akt przeznaczonych do dalszego przechowywania,
  • Segregacja, porządkowanie i opracowanie akt według komórek organizacyjnych,
  • Klasyfikacja dokumentów w układzie rzeczowym,
  • Sporządzanie ewidencji dokumentacji archiwalnej, niearchiwalnej oraz akt przeterminowanych (w tym uzyskanie zgody lub opinii właściwego Archiwum Państwowego na przekazanie akt na makulaturę),
  • Wybrakowanie i zniszczenie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej według ustalonych procedur potwierdzonych dokumentacją niszczenia.